YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
FAST FRWRD HIZLANDIRMA PROGRAMI GİRİŞİMCİ
 AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Banka tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;  https://www.yapikredi.com.tr/_assets/pdf/yapi-kredi-hakkinda/ykb_kisisel_verilerin_korunmasi_ve_islenme_politikasi.pdf sayfasında yer alan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz; Bankamız tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı kapsamında yaptığınız başvurunuzun işleme alınması ve değerlendirilmesi,
 • Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı hizmetlerinden yararlanmanız,
 • İlgili programda yer alacak girişimlerin seçilebilmesi için değerlendirme yapılması,
 • Programa kabul durumunda, program süresince eğitmen, potansiyel iş ortakları, potansiyel yatırımcılar ve mentorlarla gerekli kısımların paylaşılabilmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı hizmetlerin yararlanmanız,
 • Program’ın işletilmesi ile ilgili bilgi teknolojileri süreçlerinin iş birimleri tarafından yönetilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • Sistem kullanım ve hata bilgilerinin temin edilerek sistem iyileştirmelerinin yapılması,
 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında, meşru menfaatimiz kapsamında program partnerleriyle, program kapsamında danışmanlık ve mentorluk ile görevlendirilmiş olan eğitmen ve mentorlara, iş ortaklarımıza ve hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere,  açık rızanıza dayalı olarak program kapsamındaki faaliyetlerin yetine getirebilmesi için yurtdışında mukim Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. (Program partnerleri, eğitmen ve mentorlere dair detaylı bilgilere; Yapı Kredi Fast FRWRD – DeFi, Kripto Varlıklar, NFT, Metaverse (yapikredifrwrd.com) sayfasında yer alan ilgili sekmelerden ulaşabilirsiniz.)

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Bankamız tarafından Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı için başvuruların alındığı ilgili internet sitemiz vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamız kanallarından iletmeniz durumunda Bankamız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bankamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.